اتوماسيون اداري فرزين

گروه مهندسي آي كن

گروه صنايع سيمان كرمان
                            
Version 9.3.1
كد شناسائي
كد عبور
راهکاران

سامانه داخلی فناوری اطلاعات

پرتال خدمات الکترونیکی کارکنان

اتوماسیون اداری همکاران سیستم (قدیم)

کنترل مستندات

کنترل تردد

نظام پیشنهادات

فیش حقوق قدیم

اعتبار سنجی کدملی

اسکای روم